การนำเข้าข้อมูล
จากระบบ NRIIS

ระบบประเมินความพร้อม
ของผลงานวิจัย

การประเมินศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ / ผู้ใช้ประโยชน์

    โครงสร้างระบบ IRAS

เกี่ยวกับระบบ IRAS

    “ระบบประเมินความพร้อมของผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์และพัฒนานวัตกรรม (Innovation & Research Readiness Assessment System : IRAS)” มีโครงสร้างของระบบประกอบด้วยระบบย่อย 2 ระบบ คือ

    1. ระบบจัดการองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม (Research & Innovation Knowledge Management System : RIKS) เป็นระบบฐานข้อมูลงานวิจัยที่แล้วเสร็จและนำเข้าระบบ IRAS โดยจะดึงข้อมูลที่ต้องการจากระบบ NRIIS ของวช.

    2. ระบบประเมินความพร้อมของผลงานวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์ (Commercialization of Research & Innovation Assessment : CRIA) โดยมีการประเมินระดับความพร้อมของผลงานวิจัย (IRL) ซึ่งจะแสดงผลลัพธ์ 2 ส่วนคือ

  • ส่วนที่ 1 ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี 9 ระดับ (Technology Readiness Level:
    TRL 1-9)
  • ส่วนที่ 2 ระดับความพร้อมในการนำไปใช้ประโงยชน์และพัฒนานวัตกรรม (Research & Innovation Readiness Level: IRL 1-9)

    IRL และ TRL

  ระบบ CRIA เป็นการประเมินระดับความพร้อมของผลงานวิจัย โดยอาศัย “เมทริกซ์องค์ประกอบของแบบจำลองธุรกิจและระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Business Model Components & Technology Readiness Level : BC&TRL) ที่ใช้บ่งชี้ระดับความพร้อมของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีองค์ประกอบของการประเมิน 6 ด้าน ประกอบด้วยการประเมินองค์ประกอบด้านเทคโนโลยี 2 ด้าน และองค์ประกอบทางธุรกิจเฉพาะที่บ่งชี้การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 4 ด้าน เพื่อประเมินว่าเทคโนโลยีจะถูกใช้งานได้ทั้งในแง่เทคนิคการผลิต และการตลาด ไปจนถึงการใช้งานของผู้ใช้ (practical ability) ไม่ใช่เพียงความเป็นไปได้ของโครงการวิจัย (feasibility)

  ผลลัพธ์ของการประเมินฯ จะแสดงระดับความพร้อมในการนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนานวัตกรรม 9 ระดับ (Research & Innovation Readiness Level: IRL 1-9) ควบคู่กับระดับความพร้อมของเทคโนโลยี 9 ระดับ (Technology Readiness Level: TRL 1-9)

  EPA เป็นการประเมินความสามารถ/ ความพร้อมของผู้ประกอบการ / ผู้ต้องการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งแสดงผลลัพธ์ 2 ส่วนหลักคือ

  • คุณลักษณะในการเปิดรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของผู้ต้องการใช้ประโยชน์
  • ระดับความพร้อมของผลงานวิจัย (ซึ่งประเมินโดยนักวิจัย) กับความพร้อมของผู้ต้องการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะช่วยให้เห็นว่า
    หากผู้นั้นได้รับการถ่ายทอดผลงานวิจัยดังกล่าว คาดว่จะสามารถพัฒนา IRL&TRL ไปสู่ระดับใด

ฝ่ายดัชนีและประเมินสถานภาพการวิจัยและนวัตกรรม กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 706, 711
Email iras@nrct.go.th